Arthritis คือข้ออักเสบ

ความหมายของ Arthritis คือ “ข้ออักเสบ” เป็นการปวดบริเวณข้อต่อที่เกิดจากมีการอักเสบที่บริเวณข้อต่อนั้นๆ ทำให้ผิวหนังบริเวณข้อนั้นมีอาการบวมแดงเมื่อจับดูจะรู้สึกอุ่นหรือร้อนกว่าปกติ หากลองกดเบาๆ ตามบริเวณข้อต่อของผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บบริเวณที่ถูกกด

เมื่อรู้สึกหรือมีอาการปวดข้อ(Joint pain) อาจจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ  1. Arthralgia เป็นอาการปวดตรงข้อโดยที่ไม่มีการอักเสบเมื่อตรวจร่างกายหรือสอบถามประวัติของผู้ป่วยแล้วไม่มีประวัติของการอักเสบของข้อที่ปวด 2. Periarticular inflammation เป็นอาการอักเสบบริเวณรอบๆ ข้อแต่ไม่ได้เกิดกับข้อโดยตรงแต่ผู้ป่วยรู้สึกไปเองว่าตัวเอง  “ปวดข้อ” ซึ่งบริเวณรอบๆ ข้อที่เกิดการอักเสบอาจเป็นผิวหนังรอบๆ ข้อ พังผืดหรือเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆ ข้อ เนื่องจากมีการอักเสบสภาพภายนอกจึงมีลักษณะบวม กดเจ็บและผิวหนังรอบๆ ข้อจะแดงและร้อนกว่าปกติ  3. ข้ออักเสบ(Arthritis) เป็นการอักเสบตรงข้อต่อจริงๆ ทำให้ข้อบวม ผิวหนังรอบๆ ข้อจะแดงและร้อนกว่าปกติ เมื่อกดตามแนวข้อต่อผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บ

Arthritis คือลักษณะการปวดข้อตามลักษณะที่ 3 นั่นคือ “ข้ออักเสบ” ซึ่งมีจุดสังเกตอยู่ 3 อย่างคือ 1. ข้อบวม 2. เมื่อกดตามแนวข้อจะรู้สึกเจ็บ 3. เคลื่อนไหวขยับข้อได้ไม่เต็มที่ การบวมของข้ออาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นมีการสร้างน้ำไขข้อเพิ่มขึ้นหรือเยื่อบุข้อที่อักเสบมีการแบ่งตัวหนาขึ้น ฯลฯ อาการกดเจ็บตามแนวข้อต่อต้องตรวจหาจุดที่กดเจ็บจริงๆ ว่าเป็นส่วนไหนของข้อที่กดแล้วเจ็บ สำหรับการแยกอาการของข้ออักเสบ(Arthritis) มีวิธีตรวจคือใช้นิ้วกดเบาๆ ตามแนวข้อต่อ(Joint line) ที่รู้สึกปวดนั้นถ้ากดตามแนวข้อแล้วผู้ป่วยรู้สึกเจ็บเป็นบางจุดหรือเจ็บตรงจุดที่เลยแนวข้อต่อไปแล้วลักษณะนี้คือการอักเสบของโครงสร้างบริเวณรอบๆ ข้อมากกว่า

ลักษณะการกดเจ็บที่เป็นอาการข้ออักเสบคือเมื่อกดตามแนวข้อต่อ(Joint line) แล้วผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บทุกจุดที่กดลงไปบนแนวข้อต่อเท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่าข้อต่อมีการอักเสบจริงซึ่งเป็นอาการของข้ออักเสบ(Arthritis) จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของผู้ป่วยข้ออักเสบคือผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวหรือขยับข้อได้ไม่เต็มที่โดยลองให้ผู้ป่วยขยับหรือเคลื่อนไหวข้อที่รู้สึกปวดไปในทิศทางต่างๆ ให้ได้มากที่สุดและในทุกทิศทาง ถ้าผู้ป่วยรู้สึกปวดเมื่อขยับข้อไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้นนั่นคือการอักเสบจะเกิดกับบริเวณโครงสร้างรอบๆ ข้อ แต่ถ้าผู้ป่วยรู้สึกปวดไม่ว่าจะขยับข้อไปในทิศทางใดก็ตามนั่นบอกให้รู้ว่าเป็นการปวดจากข้ออักเสบจริงๆ ที่เรียกว่า Arthritis