โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไต (Kidney Disease Nutrition)

โรคเกี่ยวกับไต (Kidney Disease) เป็นโรคที่ไม่ควรประมาทเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกิน การที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคไตนั่นหมายถึงไตของผู้ป่วยเริ่มมีปัญหามากแล้ว การจะทำให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ใกล้เคียงกับปกติโดยเฉพาะไตจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมชีวิตประจำวันหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญเรื่องแรกคือเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

การดูแลผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องมีความรู้ในการเลือกกินอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารบำรุงไตซึ่งเป็นอาหารที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ป่วยโรคไต แม้จะมีการใช้ยาลดความดันโลหิตและยาขับปัสสาวะแล้วก็ตามแต่อย่าลืมว่าการใช้ยาเหล่านั้นทำให้ร่างกายต้องรับภาระหนักขึ้นอันเป็นผลมาจาการใช้ยานั้น    การใช้อาหารบำรุงไตร่วมกับใช้ยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นจะทำให้ร่างกายแบกรับภาระจากการใช้ยาน้อยลงมาก ดังนั้นควรใช้อาหารบำรุงไตเป็นตัวหลักในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

โรคเกี่ยวกับไต (Kidney Disease) มีหลายระดับอาการ การดูแลผู้ป่วยด้วยอาหารบำรุงไตจำเป็นต้องรู้เรื่องสารอาหารพอสมควรเช่นสารอาหารประเภทใดควรจะอยู่ในอาหารชนิดใดและเราจะมีวิธีในการลดเกลือสิ่งที่เป็นปัญหาหลักกับสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตได้อย่างไร อาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทให้โปรตีน เกลือแร่ น้ำแก่ร่างกายในปริมาณมากน้อยเพียงใด หลักในการเลือกอาหารบำรุงไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตพอจะมีหลักที่สามารถนำไปใช้และประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับระดับอาการของผู้ป่วยโรคไตได้ดังนี้คือ

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

ควรเน้นที่ปริมาณเกลือที่มีอยู่ในอาหารเป็นหลักซึ่งเหมาะกับกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการความดันโลหิตสูงหรือตัวบวม หากผู้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไตและมีอาการดังกล่าวการเตรียมอาหารให้ผู้ป่วยควรให้ความสำคัญในการควบคุมหรือจำกัดปริมาณเกลือในอาหารเป็นลำดับแรก แต่หากผู้ป่วยบางรายก็มีปัญหาเกี่ยวกับสารโปรตีนเนื่องจากไตเสื่อมมากขึ้นทำให้เลือดมีสารประกอบไนโตรเจนมากขึ้น อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตจึงต้องหันมาเน้นควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมกับระดับอาการของโรค

บางกรณีอาหารบำรุงไตต้องให้ความสำคัญกับปริมาณน้ำในอาหารเนื่องจากผู้ป่วยมีปัสสาวะน้อยเพราะไตไม่สามารถขับปัสสาวะออกมาได้ตามปกติจึงต้องลดภาระการทำหน้าที่ของไตโดยจำกัดปริมาณน้ำในอาหารที่ต้องทำไปพร้อมกับการจำกัดปริมาณเกลือในอาหารด้วย หลักสำคัญในการดูแลเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต (Kidney Disease Nutrition) คือทำให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและควบคุมระดับน้ำ โปรตีนและเกลือในอาหารให้มีความเหมาะสมกับสภาพการทำงานของไต